• LINK EVR® és un producte expansiu i controlador de volum que barrejat amb formigons i morters permet controlar el volum de la massa a les primeres edats i limitar la retracció del formigó a llarg termini.
  L'ús de l'additiu LINK EVR® incrementa la durabilitat del formigó davant d'ambients agressius o el protegeix davant de condicions adverses. Protegeix les armadures en incrementar el pH de la barreja i reduir la porositat final.
  Incrementa la resistència a compressió del formigó i morters, obtenint un formigó més compacte i durador. El seu aspecte és d'una pols de color blanc, inodor i molt fi.
  Té una densitat relativa de 3,31 i una densitat aparent de 900kg/m3. El pH és de 12,3. Aspecte de l'additiu LINK EVR®

 • LINK EVR® presenta reactivitat durant la fase d'enduriment del ciment. Produeix una expansió controlada que compensa la contracció natural per assecat posterior.
  A la primera etapa de reacció del Ciment Portland, on principalment té lloc la dissolució dels components del clínquer juntament amb la reacció de l'aluminat tricàlcic i la reacció del guix, LINK EVR®
  reacciona amb l'aigua de pastat augmentant de volum de manera que exerceix una expansió dins la massa del formigó que compensa la pèrdua de volum generada per l'evaporació de l'aigua posterior.
  La velocitat de reacció dels silicats s'augmenta, ja que el LINK EVR® aporta ions de calci (Ca++) i hidròxid (OH‐) que, sumats als ions propis del ciment, donen lloc a una ràpida saturació del medi. manera que les reaccions es produeixen en un ambient amb més aigua disponible. Això genera una millor reacció del ciment, creant portlandeta amb vidres més grans. Aquests vidres més grans (derivats d'una reacció amb més aigua disponible) juntament amb l'augment de volum de l'òxid de calci hidratat, permeten controlar la retracció final de la massa de formigó.

 • El grau d'expansió de l'additiu LINK EVR® depèn de la dosificació del producte, així com de la quantitat i el tipus de ciment. La quantitat d‟aigua de la barreja i la naturalesa dels àrids del formigó també influeixen en l‟expansivitat. La dosificació final del producte es determina tenint en compte aquests factors, a més de lús final de la peça de formigó.
  La finor del producte eleva la treballabilitat del formigó respecte a les barreges sense LINK EVR®.
  La velocitat de forjat és més gran que la d'un formigó convencional i s'ha de tenir en compte en aquells usos que requereixin tractament superficial (treballs de polit o remolinat).
  La quantia d'armat (fibres i/o malla) es determinarà en funció de les càrregues d'ús, de la contracció esperada per a aquest formigó i de les condicions de posada a l'obra.

 • Les dosis de LINK EVR® poden oscil·lar entre 12 i 34 kg/m3 de formigó. Es recomana en cada cas fer els assajos previs oportuns per determinar la dosificació òptima.

 • L'additiu LINK EVR® s'afegeix juntament amb els altres components del formigó (ciment, àrids) abans de l'aigua de pastat.
  Els temps de pastat són els mateixos que per a un formigó normal.
  En casos d'impossibilitat d'afegir-lo en planta, es pot afegir a l'obra directament al camió cuba cuidant els temps de remassat i evitant la formació de grumolls.

 • L'expansió del LINK EVR® al formigó requereix d'1 a 3 dies. És recomanable el curat mitjançant mig humit per garantir la completa hidratació del producte (mínim 7 dies). La humitat durant l'adormiment ha de ser preservada en condicions d'alta temperatura o sequedat.
  El 80% de l'expansió del producte es desenvolupa després de les primeres 24-48 hores des de la mescla. Això li atorga avantatge davant d'altres expansius que generen etringita, que necessiten de 5 a 7 dies.
  Es recomana fer un ruixat dels productes manufacturats, o bé el cobriment de les lloses amb làmines impermeables i productes filmògens.

 • LINK EVR® és compatible amb tota mena d'additius plastificants i/o fluïdificants per facilitar la treballabilitat del formigó.
  És compatible també amb qualsevol addició per a ciments (puçolanes, calcàries, cendres…). La presència de LINK EVR® no altera les característiques i la funcionalitat dels additius.

 • LINK EVR® és un gran captador de CO2. Es pot utilitzar com a additiu en formigó per a parcs urbans, vials i senderes, contribuint a l'absorció del CO2 de l'atmosfera.
  Absorció de 707g de gas CO2 per cada kg de LINK EVR® empleat.
  Producte fabricat sota certificació ISO 9001 i ISO 14001, així com el marcatge CE.

Obres relacionades

Contacta'ns Demana informació sobre aquest producte

Productes relacionats